Skip links

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja pri izvajanju storitev podjetja Acenta

Naročnik – je podjetje ali fizična oseba, ki naroča izvedbo storitev pri podjetju Acenta d.o.o..
Izvajalec – je podjetje Acenta d.o.o., ki v skladu z dogovorom za naročnika izvede naročene storitve.

Pooblaščeni naročnik je oseba ali podjetje, ki ga naročnik pooblasti za naročilo in/ali spremljanje izvedbe naročenih storitev.

S splošnimi pogoji so določeni pogoji in pravila poslovanja izvajalca ter pravice in dolžnosti naročnika in izvajalca. Splošni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem, za katerega izvajalec opravlja naročene storitve ter določajo medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova. Splošni pogoji določajo tudi medsebojne pravice in obveznosti med izvajalcem in pooblaščenim naročnikom. Z naročilom storitev pri izvajalcu se naročnik in/ali pooblaščeni naročnik v celoti strinja s splošnimi pogoji.

Za potrditev naročila, sprejem pogojev poslovanja in soglasje za spremembe komunikacija poteka preko elektronskih medijev ter se smatra kot pravno zavezujoča.

Naročnik in izvajalec se pred izvedbo dogovorita o ceni in vsebini naročene storitve.

V kolikor bi med izvajanjem storitev prišlo do kakršnegakoli odstopanja od dogovorjenih storitev, mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje za te spremembe.

Morebitne spremembe pri prodajnem naročilu so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika. Vse dodatne storitve za zaračunajo v skladu s takrat veljavnim cenikom izvajalca.

Naročnik bo izvajalcu pred pričetkom dela, na podlagi prodajnega naročila, na TRR izvajalca nakazal 30% avans od dogovorjene cene. Po dokončanju 2. faze naročene storitve bo naročnik nakazal 50% dogovorjene cene in ko bo končana 3. faza naročenih storitev še preostalih 20% dogovorjene cene.

Po vsakokrat prispelem plačilu bo izvajalec v roku 5 delovnih dni začel s pričetkom ustrezne faze naročenih storitev.

Rok izdelave naročene storitve je 60 dni od prejetega avansa, če naročnik v roku 3 tednov od vplačanega avansa dostavi dogovorjeno dokumentacijo in redno sodeluje pri potrjevanju projekta in dobavi materiala potrebnega za izvedbo. V kolikor material ni posebej naveden veljajo enaki pogoji kot za navedenega v teh splošnih pogojih. V primeru zamud pri potrjevanju ali dobavi materiala se rok izdelave ustrezno podaljša v skladu z zasedenostjo resursev.

Faze naročenih storitev:

Prva faza:

 • Dogovor z naročnikom o izvedbi del in določitev kontaktnih oseb na obeh straneh.
 • Dogovor o pridobivanju in pregledu ustreznosti materialov, ki so potrebni za izvedbo.
 • Določitev ciljev strani, pregled konkurence in izpolnitev vprašalnika za izdelavo strani.
 • Določitev in izbor oblike (predloge), navigacije strani, sheme strani in podstrani, obveznih elementov in funkcionalnosti na strani (obrazci, koledar, katalog izdelkov, novice, iskalnik…).
 • V dogovorjeni ceni je všteta ena oblikovna revizija.

Druga faza:

 • Izdelava/programiranje naročene storitve.
 • Optimizacija fotografij.
 • Vnos vsebin in fotografij (tudi začasnih, če naročnik še ni priskrbel pravih).
 • Uvoz vsebin/izdelkov (tudi začasnih, če naročnik še ni priskrbel pravih).
 • Nastavitev obrazcev in zahvalnih sporočil.
 • Testiranje strani na začasnem strežniku.

Tretja faza:

 • Prenos domene.
 • Kreiranje e-naslovov in nastavitev DNS strežnikov*.
 • Objava na spletnem naslovu naročnika in ponovni pregled strani.

V primeru, da ima naročnik že aktivno spletno stran, bo moral pred aktivacijo nove spletene strani spremembo DNS strežnikov urediti pri dosedanjem ponudniku gostovanja oziroma pri ponudniku domene. Izvajalec mu pri tem pomaga.

Za vsebino je odgovoren naročnik, ki je dolžan priskrbeti ustrezna besedila (vključno s Pogoji poslovanja, Pravilnikom zasebnosti in Politiko piškotkov ter drugimi podobnimi dokumenti), logotip v vektorski obliki, fotografije in seznam izdelkov v elektronski obliki ter druge datoteke, ki so potrebne za izvedbo naročenih storitev.

V kolikor naročnik nima besedil, lahko izvajalec prenese vsebino iz obstoječe spletne strani ali sestavi ustrezna besedila, s strokovno usposobljenim piscem besedil, na podlagi telefonskega intervjuja, proti plačilu oziroma brezplačno, če je tako dogovorjeno že v prodajnem naročilu. Izvajalec bo napisana besedila poslal naročniku v potrditev po elektronski pošti.

V kolikor naročnik nima ustreznih fotografij lahko izvajalec priskrbi fotografije na spletu proti plačilu oziroma brezplačno, če je tako dogovorjeno že v prodajnem naročilu. V vsakem primeru pa naročnik plača ceno fotografije, ki je bila kupljena na spletu. Izvajalec bo izbrane plačljive fotografije pred nakupom poslal naročniku v potrditev po elektronski pošti.

V primeru, da ima naročnik lastne produkte in nima ustreznih fotografij, mu izvajalec lahko priskrbi profesionalnega fotografa, ki zanj pripravi ustrezne fotografije proti plačilu.

Kot dokončanje druge faze naročene storitve se smatra tudi primer, da so uporabljena začasna besedila in slike ter jih bo izvajalec zamenjal, ko od naročnika prejme ustrezna besedila ali slike.

V kolikor ima naročnik svoje fotografije, morajo biti te ustreznih velikosti za izvedbo storitve. V nasprotnem primeru mora naročnik izbrati eno od zgornjih možnosti, ali sam priskrbeti ustrezna fotografije.

Ustrezne velikosti in formati fotografij in logotipov:

 • Fotografije v glavi strani: minimalno 1200 x 800 px (jpg, jpeg, png)
 • Fotografije pri vsebinah in izdelkih: minimalno 600 x 400 px (jpg, jpeg, png)
 • Logotip: minimalna velikost 400 x 93 px (jpg, jpeg, png, svg)

V primeru, da naročnik nima logotipa ali logotip ni ustrezne velikosti, lahko izvajalec, proti plačilu, pripravi nov logotip ali popravi obstoječega. Enako velja tudi v primeru, da je potrebno za izbrano obliko strani uporabiti logotip s transparentnim ozadjem in naročnik takšnega logotipa ne more priskrbeti. Izvajalec bo logotip poslal naročniku v potrditev po elektronski pošti.

Za vse potrditve, ki so potrebne s strani naročnika, se naročnik strinja, da bo morebitne popravke ali pripombe izvajalcu poslal v roku 3 delovnih dni od prejema po elektronski pošti, v nasprotnem primeru se smatrajo za potrjene. V dogovorjeno ceno so vključeni popravki v obsegu 3 delovnih ur. Vse nadaljnje spremembe lahko naročnik opravi sam, preko administracijskega vmesnika, ali jih zanj opravi izvajalec proti plačilu.

V primeru zamud pri potrjevanju, dobavi materiala ali neodzivnosti naročnika izvajalec ne more nadaljevati z izvedbo naročenih del zato delo prekine. Ob ponovni aktivaciji naročenih del se dodatno obračuna programerska ura in morebitni drugi stroški, ki nastanejo ob ponovni vključitvi v delovni proces.

Izvajalec se zavezuje, da bo dogovorjene storitve opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

Odstop naročnika od naročila je možen v roku 8 koledarskih dni od naročila, brez odstopnih stroškov. Naročniku se v primeru odstopa zaračuna do takrat opravljeno delo in storitve v skladu s takrat veljavnim cenikom izvajalca in vrne razliko avansa oziroma se zahteva doplačilo razlike med plačanim avansom in dejanskimi opravljenim delom in  storitvami. V primeru odstopa po roku 8 koledarskih dni od naročila se poleg opravljenega dela in storitev zaračuna tudi odstopne stroške v višini 300,00 eur.

Izvajalec lahko od naročila odstopi brez vračila avansa, v primeru, da tudi po 3-kratnem pisnem opozorilu in preteklih 90 dneh od prvega poziva naročnika, zaradi neodzivnosti naročnika ne more izvesti ali dokončati naročenih storitev. Naročniku se v primeru odstopa zaračuna do takrat opravljeno delo in storitve v skladu z veljavnim cenikom izvajalca in odstopne stroške v višini 300,00 eur.

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bosta za ostala medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvedbo naročenih storitev, uporabljala Obligacijski zakonik.

Splošni pogoji stopijo v veljavo 7. 11. 2019 in veljajo do objave novih.