Skip links

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja pri izvajanju storitev podjetja Acenta d.o.o.

 1. Naročnik – je podjetje ali fizična oseba, ki naroča izvedbo storitev pri podjetju Acenta d.o.o.. 
  Izvajalec – je podjetje Acenta d.o.o., ki v skladu z dogovorom za naročnika izvede naročene storitve.
  Pooblaščeni naročnik je oseba ali podjetje, ki ga naročnik pooblasti za naročilo in/ali spremljanje izvedbe naročenih storitev.
 2. S splošnimi pogoji so določeni pogoji in pravila poslovanja izvajalca ter pravice in dolžnosti naročnika in izvajalca. Splošni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem, za katerega izvajalec opravlja naročene storitve ter določajo medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova. Splošni pogoji določajo tudi medsebojne pravice in obveznosti med izvajalcem in pooblaščenim naročnikom. Z naročilom storitev pri izvajalcu se naročnik in/ali pooblaščeni naročnik v celoti strinja s splošnimi pogoji.
 3. Za potrditev naročila, sprejem pogojev poslovanja in soglasje za spremembe komunikacija poteka preko elektronskih medijev ter se smatra kot pravno zavezujoča.
 4. Naročnik in izvajalec se pred izvedbo dogovorita o ceni in vsebini naročene storitve.
 5. V kolikor bi med izvajanjem storitev prišlo do kakršnegakoli odstopanja od dogovorjenih storitev, mora izvajalec o tem pisno obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje za te spremembe.
 6. Morebitne spremembe pri prodajnem naročilu so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika. Vse dodatne storitve za zaračunajo v skladu s takrat veljavnim cenikom izvajalca.
 7. Naročnik bo izvajalcu pred pričetkom dela, na podlagi prodajnega naročila, na TRR izvajalca nakazal avans, s katerim potrjuje naročilo, splošne pogoje in način izvedbe preostalih plačil.
 8. Rok izdelave naročene storitve določimo skupaj z naročnikom.
 9. Naročnik je v skladu z dogovorom dolžan dostaviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo naročene storitve, v predhodno dogovorjenem roku.
 10. Naročnik se zavezuje da bo: v dogovorjenem roku dostavil vse potrebne materiale, v roku 5 delovnih dni potrdil dogovorjene faze izvedbe.
 11. Za vse potrditve, ki so potrebne s strani naročnika, se naročnik strinja, da bo morebitne popravke ali pripombe izvajalcu poslal v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka po elektronski pošti. V nasprotnem primeru se smatrajo za potrjene. V dogovorjeno ceno so vključeni popravki v obsegu 3 programerskih ur. Vse vsebinske spremembe lahko naročnik opravi tudi sam preko administracijskega vmesnika, do katerega mu je omogočen dostop ali jih zanj opravi izvajalec proti plačilu.
 12. V primeru zamud pri potrjevanju, dobavi materiala ali neodzivnosti naročnika, izvajalec ne more nadaljevati z izvedbo naročenih del, zato delo prekine. Ob ponovni aktivaciji naročenih del, se dodatno obračuna programerska ura in morebitni drugi stroški, ki nastanejo ob ponovni vključitvi v delovni proces.
 13. V kolikor aktivnosti, material, dostopi in ostalo, kar je potrebno za izvedbo naročene storitve niso posebej navedeni, veljajo enaki pogoji kot za navedene v teh splošnih pogojih.
 14. V primeru zamud pri potrjevanju ali dobavi materiala se rok izdelave ustrezno podaljša, v skladu z zasedenostjo izvajalčevih resursev.
 15. Naročnik je dolžan priskrbeti vsebino kot so ustrezna besedila, logotip v vektorski obliki, fotografije in seznam izdelkov v elektronski obliki ter druge datoteke, ki so potrebne za izvedbo naročenih storitev.
 16. Naročnik je v celoti odgovoren za vsebino, resničnost navedb, uporabo avtorskih del in blagovnih znamk. Če bi imel izvajalec zaradi vsebine storitve naročnika kakršnekoli dodatne stroške (npr. v sodnih in upravnih postopkih) se naročnik zaveže izvajalcu, da bo te stroške v celoti povrnil. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi komurkoli nastala z uporabo baz podatkov, ki jih je dobil s preverjanjem, prav tako ne nosi nobene pravne in moralne odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe, napačnih, nepopolnih ali drugače zavajajočih informacij, neposredno povezanih s preverjanjem izvornih podatkov naročnika.
 17. Pri izdelavi spletnih strani ali spletnih trgovin je naročnik dolžan dostaviti pogoje poslovanja, pravilnik zasebnosti, politiko piškotkov in drugo zakonsko obvezno dokumentacijo.
 18. V kolikor naročnik nima besedil, lahko izvajalec prenese vsebino iz obstoječe spletne strani ali sestavi ustrezna besedila s strokovno usposobljenim piscem besedil, na podlagi telefonskega intervjuja, proti plačilu. Izvajalec bo napisana besedila poslal naročniku v potrditev po elektronski pošti.
 19. V kolikor naročnik nima ustreznih fotografij lahko izvajalec priskrbi fotografije na spletu proti plačilu. Naročnik plača ceno fotografije, ki je bila kupljena na spletu in čas porabljen za iskanje slik. Izvajalec bo izbrane plačljive fotografije pred nakupom poslal naročniku v potrditev po elektronski pošti.
 20. V primeru, da ima naročnik lastne produkte in nima ustreznih fotografij, mu izvajalec lahko priskrbi profesionalnega fotografa, ki zanj pripravi ustrezne fotografije proti plačilu.
 21. V kolikor ima naročnik svoje fotografije, morajo biti te ustreznih velikosti za izvedbo storitve. V nasprotnem primeru mora naročnik izbrati eno od zgornjih možnosti, ali sam priskrbeti ustrezna fotografije. Ustrezne velikosti in formati fotografij in logotipov: Fotografije v glavi strani: minimalno 1200 x 800 px (jpg, jpeg, png). Fotografije pri vsebinah in izdelkih: minimalno 600 x 400 px (jpg, jpeg, png). Logotip: minimalna velikost 400 x 93 px (jpg, jpeg, png, svg).
 22. V primeru, da naročnik nima logotipa ali logotip ni ustrezne velikosti, lahko izvajalec proti plačilu, pripravi nov logotip ali popravi obstoječega. Enako velja tudi v primeru, da je potrebno za izbrano obliko strani uporabiti logotip s transparentnim ozadjem in naročnik takšnega logotipa ne more priskrbeti. Izvajalec bo logotip poslal naročniku v potrditev po elektronski pošti.
 23. Izvajalec si pridržuje pravico do redakcijskih in pravopisnih in drugih popravkov.
 24. V primeru, da ima naročnik že aktivno spletno stran, bo moral pred aktivacijo nove spletne strani, spremembo DNS strežnikov urediti pri dosedanjem ponudniku gostovanja oziroma pri ponudniku domene. Izvajalec mu pri tem pomaga.
 25. Izvajalec se zavezuje, da bo dogovorjene storitve opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi.
 26. Odstop naročnika od naročila je možen v roku 8 koledarskih dni od naročila, brez odstopnih stroškov. Naročniku se v primeru odstopa zaračuna do takrat opravljeno delo in storitve v skladu s takrat veljavnim cenikom izvajalca in vrne razliko avansa oziroma se zahteva doplačilo razlike med plačanim avansom in dejanskim opravljenim delom in storitvami. V primeru odstopa po roku 8 koledarskih dni od naročila se poleg opravljenega dela in storitev zaračuna tudi odstopne stroške v višini 300,00 eur.
 27. Izvajalec lahko od naročila odstopi brez vračila avansa, v primeru, da tudi po 3-kratnem pisnem opozorilu in preteklih 90 dneh od prvega poziva naročnika, zaradi neodzivnosti naročnika ne more izvesti ali dokončati naročenih storitev. Naročniku se v primeru odstopa zaračuna do takrat opravljeno delo in storitve v skladu z veljavnim cenikom izvajalca in odstopne stroške v višini 300,00 eur.
 28. Naročnik dovoljuje uporabo svojih podatkov za trženjske aktivnosti izvajalca, prav tako pa izvajalcu dovoljuje, da od upravljalcev zbirk podatkov pridobi podatke, ki jih potrebuje za uveljavljanje obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 29. Naročnik in izvajalec se strinjata, da bosta za ostala medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvedbo naročenih storitev, uporabljala Obligacijski zakonik.

Splošni pogoji stopijo v veljavo 01. 12. 2021 in veljajo do objave novih.